Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband Sine Limite vast op welke manier passend onderwijs voor alle leerlingen in de gemeente Deventer gerealiseerd wordt.

In dit plan is (verplicht) beschreven wat het niveau van basisondersteuning is, de criteria en verwijsprocedure naar het speciaal (basis) onderwijs, het beleid voor terug- en overplaatsing vanuit speciaal naar regulier onderwijs,  de verdeling van budget voor extra ondersteuning, de wijze van bekostiging van het speciaal (basis) onderwijs, de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve resultaten, de informatievoorziening naar ouders over de ondersteuningsvoorzieningen en de mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning.

Dit ondersteuningsplan is geschreven voor scholen, ouders, schoolbesturen, gemeente Deventer en (jeugd) hulpverleningsinstanties. Het ondersteuningsplan sluit aan bij het beleid van de gemeente Deventer op het gebied van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie), transitie jeugdzorg en AWBZ. Om te komen tot doorlopende leerlijnen hebben Sine Limite en het samenwerkingsverband VO hun ondersteuningsplannen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Naast het ondersteuningsplan hebben alle basisscholen binnen het samenwerkingsverband een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Alle profielen zijn in te zien  op de website www.sopdeventer.nl

Terug naar het overzicht