Verrijkingsgroep

De scholen binnen ons samenwerkingsverband werken met leerlijnen voor compacten en verrijken van de leerstof voor hoogbegaafde leerlingen.

Voor sommige kinderen blijkt dit nog onvoldoende antwoord te geven op hun onderwijsbehoefte of is er bijkomende problematiek; voor deze kinderen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de verrijkingsgroep. De verrijkingsgroep is een bovenschools arrangement voor hoog- en meerbegaafde kinderen uit groep 6 t/m 8.

Kinderen die in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep, kunnen voor de periode van één schooljaar één dag in de week deelnemen aan de verrijkingsgroep. De andere dagen van de week krijgen de leerlingen onderwijs op de eigen basisschool. Aanmelding voor de verrijkingsgroep gebeurt in overleg met de ouders en de school en vindt plaats via een trajectoverleg op school.

Indien tijdens het trajectoverleg blijkt dat plaatsing bij de verrijkingsgroep wenselijk is en er geen recent intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden, kan dit na het trajectoverleg worden aangevraagd bij Sine Limite. De trajectmedewerker zal na afname van het onderzoek een vervolgafspraak inplannen, waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden en besproken wordt of de leerling in aanmerking komt voor de verrijkingsgroep. Mocht de leerling in aanmerking komen voor plaatsing vraagt school een toekenning aan bij de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). De TLV toetst de procedure en beslist of de leerling wel of niet toegelaten wordt aan de hand van de omschreven ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

Bij een positief besluit geeft de TLV een toekenning af voor de verrijkingsgroep voor één dag per week gedurende één schooljaar.

Doelen

Voor de verrijkingsgroep zijn de volgende doelen geformuleerd:

  • De kinderen krijgen een uitdagend programma in een uitdagende, veilige omgeving;
  • erkenning van hoge intelligentie;
  • succeservaringen opdoen én ook leren omgaan met lastige (leer)situaties;
  • aandacht voor werk- en leerstrategieën;
  • bewustwording van eigen kwaliteiten en de mogelijkheden van het inzetten van kwaliteiten;
  • sociale contacten met ontwikkelingsgelijken;
  • individuele doelen/aandachtspunten per leerling.

Programma
Het programma van de verrijkingsgroep bestaat uit projecten die zich afspelen op de grensvlakken tussen creativiteit, technologie, samenleving, milieu en persoonlijke ontwikkeling.
Binnen deze thema’s wordt er aandacht besteed aan de volgende vakgebieden: ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden, analytisch-, praktisch- en creatief denken, filosofie, evalueren en reflecteren, spel, beweging en samenwerking.
Daarnaast werken de kinderen aan een eigen onderzoek. Centraal staat hierbij het inzetten van onderzoeksvaardigheden, eigen keuzes maken, leren plannen en organiseren, jezelf presenteren en het bewust worden en inzetten van de eigen kwaliteiten.


Meer informatie voor leerlingen klik hier

Terug naar het overzicht