Bezwaarprocedure

Indienen van een bezwaarschrift
U kunt tegen het besluit van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring binnen 6 weken na afgifte bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift dient u in bij het bestuur van het samenwerkingsverband.

Wie kunnen een bezwaarschrift indienen?
De ouders of wettelijk verzorgers van een leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd
Het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd.

Hoe dient u een bezwaarschrift in?
Het bezwaarschrift dient u (bij voorkeur) per e-mail, in bij het loket van Sine Limite: loket@po-deventer.nl
De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.

Als u het bezwaarschrift indient per brief, moet deze zijn ondertekend en ook van een datum zijn voorzien.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:
Het bestuur van Sine Limite
Bezwaarschrift TLV
Koningin Wilhelminalaan 9,
7415 KP Deventer
of e-mail: loket@po-deventer.nl

Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaarschrift?
Het bestuur van het samenwerkingsverband bestudeert uw bezwaar en kijkt of het compleet is. Vervolgens  stuurt het bestuur dit inclusief verweerschrift binnen 14 dagen gelijktijdig door naar de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheid en naar u als bezwaarde. Het samenwerkingsverband vraagt de Landelijke Bezwaarcommissie om advies uit te brengen. Vervolgens wordt een hoorzitting gehouden waar bezwaarde en het samenwerkingsverband voor worden uitgenodigd.
De Landelijke Bezwaarcommissie zal het bezwaar beoordelen aan de hand van de vastgestelde criteria van toelaatbaarheid van samenwerkingsverband Sine Limite. De Commissie is bevoegd deskundigen en informanten te raadplegen. Indien zij van deze bevoegdheid gebruik maakt, deelt zij dat mee aan partijen en brengt zij de verkregen informatie ter kennis van partijen.

Het kan zijn dat het bestuur van het samenwerkingsverband na bestudering van uw bezwaar, u uitnodigt om te komen tot een oplossing. Als uw bezwaar naar tevredenheid opgelost wordt, vervalt de reden om een advies te vragen aan de Landelijke Bezwaarcommissie.

Wat heeft de Landelijke Bezwaarcommissie nodig om tot een advies te komen?
De Commissie heeft in ieder geval nodig:

  • verzoek om advies met datum en handtekening
  • het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • het bezwaarschrift
  • alle overige op het besluit betrekking hebbende documenten
  • de gronden waarop het samenwerkingsverband het bezwaar van betrokkene afwijst
  • naam en adres van het samenwerkingsverband en bezwaarde

Als het verzoek om advies niet volledig is, wordt de termijn voor advies opgeschort

Wanneer kunt u het advies van de Bezwaarcommissie verwachten?
Binnen vier weken na de hoorzitting brengt de Commissie een advies uit.

Wat gebeurt er daarna?
Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de Landelijke Bezwaarcommissie de toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Het samenwerkingsverband kan het eerder genomen besluit toelaatbaarheid herroepen en – voor zover nodig- een nieuw besluit nemen. Het samenwerkingsverband kan na heroverweging ook besluiten dat het advies van de Landelijke Bezwaarcommissie niet leidt tot een andere toelaatbaarheidsbeslissing.

Stel dat het samenwerkingsverband het advies van de Commissie niet overneemt. Wat kan ik dan doen?
Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht

Wilt u meer weten?
Zie voor meer informatie de website www.onderwijsgeschillen.nl rubriek: passend onderwijs

Terug naar het overzicht