header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

VVE in Deventer

Wat is VVE

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) in Deventer is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun (taal)achterstand in te laten halen. Voor peuters van 2 en 3 jaar is er voorschoolse educatie in de kinderopvang en peuterspelen. Doel is een succesvolle start op de basisschool. 

Voor kleuters is er vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool. Daarmee stimuleren we een brede ontwikkeling, met taal als belangrijkste aandachtspunt. Doel is een succesvolle start in groep 3. 

Het consultatiebureau geeft een VVE-toekenning af, als er een (risico op) achterstand is in taal of bijvoorbeeld sociale ontwikkeling. Met zo’n toekenning kan een kind 14 uur per week VVE krijgen. 

Alle informatie over en spelregels voor VVE staan op de site van gemeente Deventer.

Krachtige ketensamenwerking

Verpleegkundigen en artsen van GGD IJsselland,
VVE-toeleiders die ouders begeleiden naar het juiste VVE-aanbod, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen vormen samen met de gemeente Deventer een krachtige samenwerkingsketen.

Sine Limite ondersteunt deze keten met coaching, scholing en inzet van (ambulante) experts.

Toeleiders wijzen de weg

Vinden ouders hun weg niet zelf naar VVE? Dan zet het consultatiebureau
VVE-toeleiders in. Zij gaan op huisbezoek om meer uit te leggen over VVE en de spelregels en moedigen ouders aan om hun kind in te schrijven voor VVE.

Ook stimuleren zij ouders om thuis actief aan de slag te gaan met hun kind en verwijzen bijvoorbeeld naar de Voorleesexpress.

Deventer aanpak

Met partners voeren wij samen het VVE-beleidsplan
Deventer VVE-kwaliteit: optimale kansen voor álle kinderen’ uit.

Wat is die Deventer aanpak?

- goede signalering
- brede VVE-doelgroep
- inzet van VVE-toeleiders die ouders begeleiden naar VVE
- vroegtijdige VVE-toekenningen
- VVE vanaf 2 jaar, 14 uur per week
- een goede doorgaande lijn richting basisschool (en verder)
- mbo’ers en hbo’ers zetten samen hun talenten in voor VVE
- grote deskundigheid
- ondersteuning voor kinderopvang en scholen, onder meer via VVE-coaches
- keuzemogelijkheden voor ouders
- goede samenwerking tussen ketenpartners
- jaarlijkse monitoring van het effect van VVE-beleid

Toetsen en monitoren

Om de ontwikkeling van peuters goed te volgen, wordt ook de taal- en rekenontwikkeling getoetst, zodat aanbod en ondersteuning afgestemd kunnen worden op het vaardigheidsniveau. Gaat een peuter naar de basisschool, dan kunnen ook zij vanaf dag één aansluiten op wat het kind nodig heeft.

Sine Limite gebruikt toetsresultaten geanonimiseerd om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van VVE in Deventer. Er komt jaarlijks een monitor VVE uit, die wordt samengevat op een factsheet.

telefoon icoon