header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Wat kan het Sineteam voor je doen?

Heb je een vraag over de ontwikkeling van een peuter in je groep? Of maken ouders zich misschien zorgen over hun kind?
Dan kun je voor advies terecht bij het Sineteam van Sine Limite. Hier werken psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers, en specialisten in dyslexie, rekenen, gedrag en voor- en vroegschoolse educatie. Zij kunnen jou en je team adviseren en coachen en kunnen een peuter tijdelijk begeleiden. 

Zo versterken we samen de basisondersteuning die jouw organisatie biedt aan peuters. Dit doen we natuurlijk samen met ouders.

Adviestrajecten: hoe & wat

Zijn er signalen dat het niet goed gaat met de ontwikkeling van een peuter? Dan kun je een adviestraject aanvragen bij Sine Limite. Zo’n traject bestaat uit één tot maximaal vijf bezoeken. De specialist van het Sineteam komt kijken, observeert de peuter in de groep, kan die kort begeleiden en adviseert over de juiste ondersteuning. Is daarna meer nodig, dan kijken we samen met ouders naar een oplossing.

Er zijn adviestrajecten voor:
- spraaktaalontwikkeling en eventuele verwijzing naar eerstelijns hulpverlening
- gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en spelontwikkeling (observatie, advies groepsmanagement, inzet
    professionele hulp of opvoedingsondersteuning)
- ontwikkelingsvoorsprong (bespreken aanpak en inzet van materialen, werkvormen of begeleidingsstijlen en
    advies over beleid maken)
- ziektebeelden (aanpassingen programma of gebouw, communicatie met ouders, advies zelfstandigheid en
    zelfredzaamheid bevorderen)
- onderwijsadvies voor begeleiding naar de juiste basisschool of aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring als          extra ondersteuning nodig is

Meer weten over deze trajecten of andere mogelijkheden? Bel met het Loket van Sine Limite (0570) 745610.

Naar formulieren en documenten

Scholing en kennisdeling

Wij organiseren workshops, studiemiddagen en cursussen voor kinderopvangorganisaties. 

In kennisgroepen werken kinderopvang, scholen en Sine Limite samen om kennis te ontwikkelen en te delen over allerlei thema’s.

Naar het scholingsaanbod
telefoon icoon