Bestuur

Sine Limite bestaat uit een formele organisatie zoals deze statutair is vastgelegd. Sine Limite is een coöperatie waarbij de schoolbesturen de leden vormen en waarin toezicht, bestuur en uitvoering verschillende lagen vormen.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit één lid. Het bestuur is verantwoordelijk voor de besturing van de coöperatie, waaronder ontwerpen, vaststellen en uitvoeren van het beleid van de coöperatie. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden van Sine Limite.

De medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband is belegd bij de ondersteuningsplanraad.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit de aangesloten schoolbesturen. De ALV komt twee keer per jaar bij elkaar en stelt het ondersteuningsplan, begroting en jaarverslag vast.

De Commissie van Toezicht bestaat uit vijf leden. In ieder geval maken Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer, Quo Vadis en één speciaal onderwijs bestuur deel uit van de Commissie van Toezicht. De commissie houdt toezicht op het beleid en functioneren van het bestuur en op de gang van zaken binnen de coöperatie.

Er zijn binnen het samenwerkingsverband meerdere klankbordgroepen die een aantal keer per jaar bij elkaar komen. Om te beginnen de  stuurgroep. Dit is de advies- en klankbordgroep voor het bestuur en bestaat uit een vast aantal directeuren. Ouders en leerkrachten beïnvloeden ontwikkeling en besluitvorming via het ouderplatform en leerkrachtplatform. Ook is er binnen ons samenwerkingsverband een leerlingenplatform. Niet alleen praten over leerlingen maar ook met leerlingen.
Intern begeleiders (IB-netwerk), directeuren (directeurennetwerk) en remedial teachers (DOE-netwerk) komen regelmatig bijeen om te adviseren en een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen binnen Sine Limite. Tot slot zijn er diverse kennisgroepen georganiseerd, soms met een specifieke opdracht en daardoor tijdelijk van aard. Hieraan nemen soms ook orthopedagogen of teamleiders van het Etty Hillesum Lyceum deel om de verbinding naar het voortgezet onderwijs  te optimaliseren.