Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Kwaliteitsdialoog 2024

Kwaliteitscyclus Jonge Kind & VVE

In het kader van de kwaliteitscyclus Jonge Kind & VVE stellen we ons als doel dat:

 • Op alle kinderopvanglocaties en scholen in Deventer en op stedelijk niveau zicht is op het bereik, de kwaliteit van de uitvoering én de opbrengsten van de Jonge Kind & VVE-inzet.
 • Op elke kinderopvanglocatie en op elke school jaarlijks een interne kwaliteitsreflectie plaatsvindt op basis van analyses van bereik, kwaliteit en opbrengsten.
 • De kwaliteitsdialoog ook jaarlijks tussen kinderopvanglocaties en scholen plaatsvindt, tenminste tussen de kinderopvanglocaties en scholen waar uit- en instroom is van kinderen met een VVE-toekenning.
 • Vanuit de kwaliteitsdialogen het beleid op de kinderopvang en school eventueel wordt bijgesteld en (gezamenlijke) acties afgesproken worden.
 • Vanuit de kwaliteitsdialogen jaarlijks input wordt geleverd aan de Stuurgroep Jonge Kind & VVE.
Poster

Voor een vergroting van de poster klik hier

  Tijdpad Kwaliteitsdialoog Jonge kind & VVE 2024

  Maart-mei
  Kindercentra en scholen voeren de interne kwaliteitsdialoog. Op basis daarvan wordt de vragenlijst ingevuld en verstuurd

  April-juni

  De kwaliteitsdialoog tussen kinderopvanglocaties en scholen wordt gevoerd en de bijbehorende vragenlijst wordt ingevuld en verstuurd

  September-Oktober

  Werkgroep kwaliteitsdialoog Jonge Kind & VVE analyseert de rapportages en schrijft een verslag voor de Stuurgroep

  November

  Themabijeenkomst `kwaliteitsdialoog’ Stuurgroep Jonge Kind & VVE. Op basis daarvan wordt het stedelijk beleid Jonge kind & VVE bijgesteld: Nieuwe acties afgesproken en opgenomen in het jaarplan

  December
  VVE agendapunt LEA (lokaal educatieve agenda) terugkoppeling

  Januari 2025
  Terugkoppeling naar kinderopvang en scholen

  Hoe pak je de Kwaliteitsdialoog aan?

  Uit de kwaliteitsdialogen 2023 bleek o.a. dat men de voorkeur geeft aan digitale vragenlijsten. We hebben daarom voor zowel de interne dialoog als de dialogen tussen locaties digitale vragenlijsten ontwikkeld. De links naar de vragenlijsten vind je in de tekst en onderaan de pagina. Je kunt de ingevulde vragenlijst, nadat je op versturen drukt, nog opslaan voor jezelf.

  Een goede voorbereiding
  De interne kwaliteitsdialoog bereid je voor door:

  • Per locatie de antwoorden op deze voorbereidende vragen in beeld te hebben. 
  • Je hebt zicht op de ontwikkeling van de uitgestroomde peuters of de kleuters van instroom tot eind groep 2.
  • Je bedenkt met elkaar of, en zo ja, welke thema’s je naast de verplichte thema's (Educatief partnerschap, Stabiliteit en Doorgaande lijn), met elkaar wilt bespreken.

  Op basis daarvan gaat het team met de pedagogisch coach of de intern begeleider in gesprek. Per besproken thema wordt gevraagd aan te geven:

  • Wat valt op?
  • Welke acties zijn daarop ingezet?
  • Waar ben je trots op, wat gaat goed?

  Vragenlijst voor terugkoppeling vanuit de interne dialoog
  Elke kinderopvanglocatie en elke school verstuurt de ingevulde vragenlijst interne kwaliteitsdialoog (Interne kwaliteitsdialoog Kinderopvang) of (Interne kwaliteitsdialoog School).
  Tip: vul tijdens de dialoog de vragenlijst interne kwaliteitsdialoog in en verstuur de vragenlijst direct, de vragenlijst kan niet tussentijds worden opgeslagen.

  Zinderscholen leveren met de opbrengstrapportage de gegevens aan via het schoolbestuur. Alle andere scholen en kinderopvanglocaties leveren de gegevens aan door het invullen van de vragenlijst.

  Hoe kies je de gesprekspartner(s) voor de gezamenlijke kwaliteitsdialoog?
  Je kiest je gesprekspartner bv. op basis van de doorstroomgegevens. Er zijn locaties die een doorstroom hebben naar veel verschillende locaties. Kies dan de locatie waar je in de doorstroom opvallende trends/ontwikkelingen ziet, of waar je gedurende het jaar eigenlijk heel weinig contact mee hebt. Het staat elke kinderopvanglocatie en elke school vrij om gesprekspartners uit te nodigen. Je hoeft dus niet met alle locaties waar doorstroom is, in gesprek. We hopen alleen dat niemand voor een gesloten deur komt te staan.
  Je kunt ook de betrokken jeugdverpleegkundige(n) uitnodigen om deel te nemen aan de kwaliteitsdialoog en gezamenlijk te reflecteren op de trends en ontwikkelingen.

  Sommige buurten/wijken kiezen ervoor om een gezamenlijke kwaliteitsdialoog met alle kinderopvanglocaties/scholen te voeren, zodat het gesprek ook een bijdrage kan leveren aan het versterken van de samenwerking in de wijk/buurt.

  Vragenlijst voor terugkoppeling vanuit de dialoog tussen kinderopvang en scholen

  Bij de dialoog tussen kinderopvang en school maakt men tijdens de dialoog de afspraak wie de terugkoppeling doet, kinderopvang of school. Vul tijdens het gesprek de vragenlijst gezamenlijke kwaliteitsdialoog in en verstuur de vragenlijst direct, de vragenlijst kan niet tussentijds worden opgeslagen.

  Van de kwaliteitsdialogen tussen kinderopvang en school willen we de volgende terugkoppeling:

  • Met welke kinderopvanglocatie/scholen heeft de kwaliteitsdialoog plaats gevonden?
  • Welke thema’s zijn (naast partnerschap met ouders, de doorgaande lijn en continuïteit en stabiliteit op de groep) met elkaar besproken?
  • Geef per thema aan wat opvalt, welke acties zijn afgesproken en wat gaat goed, waar ben je trots op?

  Na de gezamenlijke kwaliteitsdialoog kan elke organisatie vervolgens reflecteren op wat de opbrengsten van dit gesprek betekenen voor het eigen beleid/de aanpak.

  Thema's 2024

  Voor de kwaliteitsdialogen 2024 maken we gebruik van de poster ‘Onderlegger kwaliteitsdialoog 2024’.
  Op deze poster staan de relevante gespreksonderwerpen voor hoge kwaliteit van het aanbod Jonge Kind & VVE.
  In de toelichting op de achterkant van de poster vind je een korte omschrijving van elk thema.

  De onderstaande drie thema’s dienen in elke dialoog besproken te worden:

  1. (educatief) Partnerschap met ouders
  2. Continuïteit, stabiliteit en groepsmanagement
  3. De doorgaande lijn

  Daarnaast kunnen de andere thema’s natuurlijk ook besproken worden!

  (Educatief) partnerschap met ouders

  - Visie op ouderbeleid en het educatief partnerschap met ouders. Het beleid is afgestemd op de analyse van de ouderpopulatie.

  - Ouders worden gezien als de experts van hun eigen kind. Ouders kunnen met vragen over de ontwikkeling en welzijn van hun kind terecht bij de professionals (pedagogisch medewerkers en eventuele overige professionals) en voelen zich serieus genomen en gesteund.

  - Ouders worden geprikkeld om de ontwikkeling van hun kind ook thuis te stimuleren en krijgen daar ook handvatten voor aangereikt.

  Stabiliteit, continuïteit en groepsmanagement

  - De organisatie voert een personeelsbeleid gericht op kwaliteit en continuïteit. Bij de inzet van tijdelijk personeel zorgt de organisatie ervoor dat zij werken volgens de visie van de organisatie.

  - Op de groep wordt gestreefd naar vaste (stam)groepen, bekende gezichten, het inzetten van vaste professionals en een vast dagritme. De locatie draagt zorg voor zoveel mogelijk stabiliteit en beperkt wisselingen in de samenstelling van de groep waar mogelijk.

  Doorgaande lijn  - Een goede afstemming met onderwijs en kinderopvang, zowel in aanbod (leerlijn), aanpak (pedagogisch en didactisch) en in zorg (aansluiting behoeften kind en ouder).

  - Er zijn afspraken tussen kinderopvang en school over
         > Het OKE-formulier
         >Warme overdracht
         >Voorschools trajectoverleg

   Op basis van de ‘Onderlegger kwaliteitsdialoog’ ontwikkelt de werkgroep pedagogisch beleidsmedewerkers samen met een aantal intern begeleiders dit jaar het ‘Deventer Kwaliteitskader Jonge kind & VVE’. Dit kwaliteitskader wordt de onderlegger voor de kwaliteitsdialoog 2025.

   Ondersteuning nodig?

   Kinderopvanglocaties en scholen die behoefte hebben aan ondersteuning bij bovenstaand proces, of willen sparren over de aanpak, kunnen contact opnemen met de contactpersoon jonge kind:

   Wijk

   Jonge kind contactpersoon
   CentrumCharissa Hollegien
   VoorstadCharissa Hollegien
   KeizerslandenKalja Cortenraad
   ZandweerdCharissa Hollegien
   ColmschateEsther Koers
   VijfhoekEsther Koers
   SchalkhaarCharissa Hollegien

   Diepenveen

   Kalja Cortenraad
   BathmenEsther Koers


   telefoon icoon