header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Sine Limite

Wie zijn wij?

Alle scholen en schoolbesturen in Deventer zijn samen samenwerkingsverband passend primair onderwijs Sine Limite. De scholen bieden ieder kind goed onderwijs, ook als er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is.
Vanuit het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite helpt het Sineteam de onderwijsteams daarbij. Zij zijn er natuurlijk ook voor kinderen en ouders.

Passend onderwijs: wat is dat?

Passend onderwijs is voor ons goed onderwijs voor ieder kind in ons samenwerkingsverband. Wij richten ons dus op álle kinderen, ongeacht de (extra) ondersteuning die wel of niet nodig is.

Onze missie, visie en belofte

Onze missie
Samen volop ontwikkelkansen in Deventer pakken.

Onze visie - Door verbinding kansen voor iedereen
Stel je voor dat in Deventer ieder kind zo optimaal mogelijk opgroeit. Dat voor kinderen het beste onderwijs beschikbaar is. Dat niemand thuiszit die op school zou moeten zitten ... Klinkt goed, toch? Hier gaan wij voor. Wij zijn schoolbesturen, scholen, het kennis-en dienstencentrum, gemeente en ouders. Samen met onze partners bewaken wij het belang van elk kind. Bieden we passend onderwijs met de beste ontwikkelkansen. Want een stabiele basis start al ver voor school, dan zijn wij er al en bereiden we kinderen voor op hun rol in de samenleving. In Deventer om te beginnen. Dit doen wij door verder te kijken dan alleen de school. Door vooral te zien wat wél lukt en mogelijk is. Zo versterken wij de kracht in ieder kind en in elkaar. Samen werken, leren en floreren.
Wij zijn laagdrempelig, zichtbaar en vindbaar. Signalen vangen wij op en hier springen wij vroegtijdig op in. Kinderen, ouders, leerkrachten en omgeving ... in Deventer betrekken wij elkaar bij alles. Zijn er hulptroepen nodig? Dan weten wij die te vinden. Samen hebben wij op alle ondersteuningsvragen een passend antwoord.

Belofte
Expert word je samen.

Benieuwd naar onze ambities voor 2022-2026?
Lees hier het volledige ondersteuningsplan
Ondersteuningsplan Passend onderwijs 2022-2026

Jaarplan 2023-2024
Lees hier ons jaarplan 2023-2024
Jaarplan 2023-2024Download ons jaarverslag Sine Limite 2023 hieronder

Bestuursverslag Sine Limite 2023

Organisatie

Sine Limite is een stichting waarvan alle Deventer schoolbesturen lid zijn. Hierin werken 11 schoolbesturen uit Deventer samen. Zij komen meerdere keren per jaar bij elkaar in een deelnemersraad. Deze deelnemersraad heeft instemmingsrecht op de begroting, het jaarplan en het ondersteuningsplan. De bestuurder van Sine Limite is onder meer verantwoordelijk voor het ondersteuningsplan, de kwaliteit van het kennis- en dienstencentrum en het dagelijks reilen en zeilen in het samenwerkingsverband.
Ook andere onderwijsprofessionals werken in netwerken aan steeds beter onderwijs. Kinderen denken mee in via het leerlingenplatform.

Een onafhankelijke raad van toezicht, bestaande uit drie personen, houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en het functioneren van de bestuurder.

Medezeggenschap is geregeld via de ondersteuningsplanraad (OPR) waarin ouders en medewerkers van de schoolbesturen meedenken en meebeslissen.

Bezwaar maken?

Wij doen ons best om in goed overleg tot de beste oplossingen te komen voor kinderen: hun belang staat voor ons altijd voorop.

Toch kan het natuurlijk zijn dat u als ouders bezwaar wilt maken tegen een besluit van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring.

Download de folder over de bezwaarprocedure, hierin leest u precies wat u moet doen om bezwaar te maken.

telefoon icoon