Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

TLV aanvraag: hoe gaat dat

Een TLV wordt met toestemming van ouders aangevraagd door de intern begeleider en gaat met het Persoonlijk Ontwikkelplan en andere gegevens die nodig zijn via Kindkans naar het loket.

Samenstelling commissie TLV

Deze commissie bestaat uit een orthopedagoog en een teammanager van het kennis- en dienstencentrum, een jeugdarts van de GGD en een medewerker van Team Toegang Jeugd. Op afroep kunnen hulpverleners, leerplicht, sbo en so aansluiten.

Eerst trajectoverleg, dan aanvraag TLV

Vóór een TLV-aanvraag is er altijd een trajectoverleg met ouders, de leerkracht, intern begeleider, de trajectbegeleider van het kennis- en dienstencentrum en vaak sluit ook een medewerker Team Toegang Jeugd of een jeugdverpleegkundige van de GGD aan.

Samen wordt besproken of intensievere hulp op de basisschool mogelijk is, of dat een ándere basisschool passender is. Lijkt een (tijdelijke) overstap naar het sbo of so het beste passend? Dan volgt de TLV-aanvraag. Op basis van deze aanvraag bepaalt de commissie toelaatbaarheidsverklaringen of een kind toelaatbaar is.

Check: is al het mogelijke gedaan?

De commissie toelaatbaarheidsverklaringen bekijkt of al het mogelijke is gedaan om een kind op de basisschool te helpen.

Denkt de commissie dat sbo of so het best passend is, dan ontvangt de intern begeleider de TLV via Kindkans. De intern begeleider geeft aan ouders door dat ze contact op kunnen nemen met de nieuwe school om hun kind daar aan te melden.

Als de commissie vragen heeft, dan worden de ouders en school uitgenodigd voor een gesprek.

TLV: tijdelijk

Op de TLV staat hoe lang deze geldig is. Regelmatig wordt samen met ouders besproken hoe het gaat met de ontwikkeling van hun kind. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind na een tijd terug kan naar het basisonderwijs. Uitgangspunt is altijd: wat is het beste voor de optimale ontwikkeling?

Bij een plaatsing van twee jaar wordt deze Routekaart gevolgd.

telefoon icoon