Wat kan het Sineteam voor je doen?

Kennis- en dienstencentrum

Ons samenwerkingsverband heeft een kennis- en dienstencentrum. Van daaruit wordt expertise en begeleiding aan leerlingen, ouders en scholen geboden.
Daarnaast wordt een uitgebreid scholingsaanbod georganiseerd samen met de schoolbesturen.

Bij het loket krijg je advies en vraag je bijvoorbeeld een onderzoek, een TLV voor SBO of SO of een adviesgesprek aan.

Sineteam

Onderdeel van het kennis- en dienstencentrum is het Sineteam. Hier werken specialisten op het gebied van gedrag, voor- en vroegschoolse educatie en op leergebied. Ook zijn er psychologen, orthopedagogen en psychodiagnostisch medewerkers verbonden aan het centrum. 
Het Sineteam adviseert en ondersteunt pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders bij de hulp aan kinderen met een ondersteuningsvraag. En zij zijn er natuurlijk ook voor kinderen zelf en hun ouders.

Trajectbegeleider en ondersteuningsspecialist op school en in de wijk

Vanuit het kennis- en dienstencentrum zijn er trajectbegeleiders en ondersteuningsspecialisten verbonden aan scholen en wijken. Zij ondersteunen leerkrachten, intern begeleiders en het team bij het optimaal vormgeven van passend onderwijs en hebben een verbindende rol binnen de wijk.

Als een kind iets extra’s nodig heeft om zich goed te ontwikkelen, dan bespreekt de trajectbegeleider in een trajectoverleg samen met ouders en school wat hiervoor nodig is. Vaak is ook een medewerker van Team Toegang Jeugd of de jeugdverpleegkundige van de GGD hierbij aanwezig. Naast deze overleggen zijn trajectbegeleiders een sparringspartner voor intern begeleiders en kunnen zij meedenken met de directeur, intern begeleider en het team over schoolontwikkeling.

De ondersteuningsspecialisten zijn inhoudelijk en praktisch onderlegd op het gebied van pedagogisch klimaat, klassenmanagement, executieve functies, didactiek en gedrags- en leerproblematiek. Deze kennis en expertise wordt ingezet om samen met de school het onderwijs voor ieder kind zo passend mogelijk te maken. Dit doet de ondersteuninsspecialist door leerkrachten te coachen, begeleidingstrajecten (waar nodig met individuele
kinderen) op te zetten en door het voeren van gesprekken over onderwijsontwikkelingen en/of verbeteringen binnen de school.

Preventieve ambulante consultatie

Preventieve ambulante consultatie kan aangevraagd worden bij vragen die gaan over ziektebeelden, lichamelijke beperking, schooladvies, dynamische groep, dyslexie, rekenen, motoriek, zeer moeilijk lerende kinderen of begaafdheid. Het kennis- en dienstencentrum heeft op al deze thema’s specialisten in huis.

telefoon icoon