Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

VVE in Deventer

Wat is VVE

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) in Deventer is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun (taal)achterstand in te laten halen. Voor peuters van 2 en 3 jaar is er voorschoolse educatie in de kinderopvang en peuterspelen. Doel is een succesvolle start op de basisschool. 

Voor kleuters is er vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool. Daarmee stimuleren we een brede ontwikkeling, met taal als belangrijkste aandachtspunt. Doel is een succesvolle start in groep 3. 

Het consultatiebureau geeft een VVE-toekenning af, als er een (risico op) achterstand is in taal of bijvoorbeeld sociale ontwikkeling. Met zo’n toekenning kan een kind 14 uur per week VVE krijgen. 

Alle informatie over en spelregels voor VVE staan op de site van gemeente Deventer.

Kwaliteitsdialoog Jonge kind en VVE

Kwaliteitsdialoog


Kwaliteitscyclus Jonge Kind & VVE

In het kader van de kwaliteitscyclus Jonge Kind & VVE stellen we ons als doel dat:
- Op alle kinderopvanglocaties en scholen in Deventer en op stedelijk niveau zicht is op het bereik, de kwaliteit van de uitvoering én de opbrengsten van de Jonge Kind & VVE-inzet.
- Op elke kinderopvanglocatie en op elke school jaarlijks een interne kwaliteitsreflectie plaatsvindt op basis van analyses van bereik, kwaliteit en opbrengsten en dat de kwaliteitsdialoog ook jaarlijks tussen kinderopvanglocaties en scholen plaatsvindt, tenminste tussen de kinderopvanglocaties en scholen waar uit- en instroom is van kinderen met een VVE-toekenning.
- Vanuit de kwaliteitsdialogen het beleid op de kinderopvang en school eventueel wordt bijgesteld en (gezamenlijke) acties afgesproken worden.
- Vanuit de kwaliteitsdialogen jaarlijks input wordt geleverd aan de Stuurgroep Jonge Kind & VVE. Trends en ontwikkelingen t.a.v. Bereik, Kwaliteit en de opbrengsten van VVE:
                     - Welke trends en ontwikkelingen worden gezien?
                     - Wat zijn aandachtspunten voor het bijstellen van het stedelijk beleid?
                     - Welke stedelijke ondersteuning, scholing etc. is wenselijk?
                     - Welke kennis/good practices kan er stedelijk gedeeld worden?

Tijdspad Kwaliteitscyclus Jonge Kind & VVE

Maart-mei
: Kindercentra en scholen vullen onderlegger voor kwaliteitsdialoog in en reflecteren daarop.
Mei-einde schooljaar
: Kwaliteitsdialoog voor- en vroegschools op- en tussen locaties vindt plaats
September
: Schoolbesturen bundelen de schoolrapportages
1 oktober
: Schoolbesturen en Kindercentra hebben rapportages van de zelfreflectie en de dialoog (bijlage 1, 2 en 3) aangeleverd aan de Stuurgroep Jonge Kind &VVE
Oktober
: Werkgroep monitor analyseert de rapportages en schrijft een verslag voor de Stuurgroep
November
: Themabijeenkomst `kwaliteitsdialoog’ Stuurgroep Jonge Kind & VVE, op basis daarvan wordt het stedelijk beleid Jonge kind & VVE bijgesteld: Nieuwe acties afgesproken en opgenomen in het jaarplan
December: VVE agendapunt LEA (lokaal educatieve agenda).

Formats

Invulformulier Kinderopvang
Invulformulier School
- Mogelijke vragen voor de kwaliteitsdialoog
- Terugkoppeling naar de Stuurgroep Jonge Kind en VVE
- Indien gewenst: Checklist basissamenwerking school - voorschoolse voorziening (kan gebruikt worden voor afspraken/acties n.a.v. de onderlinge kwaliteitsdialoog, eenmalig invullen, vervolgens jaarlijks actualiseren)

Krachtige ketensamenwerking

Verpleegkundigen en artsen van GGD IJsselland,
VVE-toeleiders die ouders begeleiden naar het juiste VVE-aanbod, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen vormen samen met de gemeente Deventer een krachtige samenwerkingsketen.

Het kennis- en dienstencentrum ondersteunt deze keten met coaching, scholing en inzet van (ambulante) experts.

Toeleiders wijzen de weg

Vinden ouders hun weg niet zelf naar VVE? Dan zet het consultatiebureau
VVE-toeleiders in. Zij gaan op huisbezoek om meer uit te leggen over VVE en de spelregels en moedigen ouders aan om hun kind in te schrijven voor VVE.

Ook stimuleren zij ouders om thuis actief aan de slag te gaan met hun kind en verwijzen bijvoorbeeld naar de Voorleesexpress.

Deventer aanpak

Met partners voeren wij samen het VVE-beleidsplan 2022-2025
‘Deventer VVE kwaliteit is optimale ontwikkelingskansen voor álle jonge kinderen’ uit.

Wat is die Deventer aanpak?

- goede signalering
- brede VVE-doelgroep, keuzemogelijkheden voor ouders
- inzet van VVE-toeleiders die ouders begeleiden naar VVE
- vroegtijdige VVE-toekenningen
- VVE vanaf 2 jaar, 14 uur per week
- een goede doorgaande lijn richting basisschool (en verder)
- investeren in hoge kwaliteit van de uitvoering; scholing voor pedagogisch professionals en
   leerkrachten groep 1 en 2
- ondersteuningsstructuur voor kinderopvang met een doorgaande lijn naar de scholen en korte lijnen naar de      jeugdverpleegkundige en de medewerkers van het Kennis- en dienstencentrum Jonge Kind van Sine Limite
- goede samenwerking tussen ketenpartners
- kwaliteitscyclus Jonge Kind en VVE met kwaliteitsdialoog op én tussen kindercentra en scholen

Afspraken die zijn gemaakt met alle betrokkenen zijn terug te vinden in het Convenant Jonge Kind en VVE 2023-2026


telefoon icoon