header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Sine Limite

Wie zijn wij?

Alle scholen en schoolbesturen in Deventer zijn samen samenwerkingsverband passend primair onderwijs Sine Limite. De scholen bieden ieder kind goed onderwijs, ook als er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is.
Vanuit het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite helpt het Sineteam de onderwijsteams daarbij. Het Sineteam is er natuurlijk ook voor kinderen en ouders.

Passend onderwijs: wat is dat?

Passend onderwijs is voor ons goed onderwijs voor ieder kind in ons samenwerkingsverband. Wij richten ons dus op álle kinderen, ongeacht de (extra) ondersteuning die wel of niet nodig is. ‘Wij’ zijn alle samenwerkende scholen, schoolbesturen en het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite.

Onze missie en visie

Onze missie
Met kinderen, hun ouders en onze samenwerkingspartners in onder meer jeugdhulp, werken wij aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de gemeente Deventer.

Ondersteuningsplan

Onze visie staat beschreven in het ondersteuningsplan. Hierin staat ook aan welke doelen en ambities wij werken. Leerlingen, ouders, scholen, schoolbesturen en samenwerkingspartners hebben hierover meegedacht en de ondersteuningsplanraad waarin ouders en medewerkers medezeggenschap hebben, heeft het plan goedgekeurd.


Download het ondersteuningsplan 2018-2022.
Download ons jaarverslag 2019 hier.

Ondersteuningsplan

Aan welke doelen en ambities wij werken, staat in het ondersteuningsplan. Leerlingen, ouders, scholen, schoolbesturen en samenwerkingspartners hebben hierover meegedacht en de ondersteuningsplanraad waarin ouders en medewerkers medezeggenschap hebben, heeft het plan goedgekeurd.

Download ons ondersteuningsplan

Organisatie

Sine Limite is een stichting waarvan alle Deventer schoolbesturen lid zijn. Die komen twee keer per jaar bij elkaar voor de Algemene Leden Vergadering en stellen het ondersteuningsplan, de begroting en het jaarverslag vast.

De directeur-bestuurder van Sine Limite is onder meer verantwoordelijk voor het ondersteuningsplan, de kwaliteit van het kennis- en dienstencentrum en het dagelijks reilen en zeilen in het samenwerkingsverband. De stuurgroep (met een aantal schooldirecteuren) adviseert de directeur-bestuurder. Ook andere onderwijsprofessionals werken in netwerken aan steeds beter onderwijs. Kinderen en ouders denken mee in via het leerlingenplatform en het ouderplatform.

De commissie van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder. In de commissie van vier leden zijn in elk geval vertegenwoordigd: Stichting Openbaar Onderwijs Deventer, Quo Vadis en een éénpitter.

Medezeggenschap is geregeld via de ondersteuningsplanraad waarin ouders en medewerkers meedenken en meebeslissen.

Bezwaar maken?

Wij doen ons best om in goed overleg tot de beste oplossingen te komen voor kinderen: hun belang staat voor ons altijd voorop.

Toch kan het natuurlijk zijn dat u als ouders bezwaar wilt maken tegen een besluit van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring.

Download de folder over de bezwaarprocedure, hierin leest u precies wat u moet doen om bezwaar te maken.

telefoon icoon